Theo kế hoạch quỹ tiền lương năm 2020 của người lao động và người quản lý Công ty mẹ được Tập đoàn Điện lực...