Một con voi đực đã dùng ngà nhọn húc liên tiếp vào nài voi khiến người này tử vong tại chỗ