học sinh tử vong

Cổng trường mà biết nói năng

Cổng trường mà biết nói năng

Cổng trường không thể nói năng nhưng với sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, sự hỗ trợ khoa học kỹ thuật...