Không đủ điều kiện tuyển dụng, rất nhiều lao động ở Bình Dương đã mượn hồ sơ của người khác để xin việc...