Tỉnh Lâm Đồng giao cho các sở, ngành liên quan và H.Lạc Dương chuẩn bị công tác đầu tư Dự án xây hồ Đan Kia 2 để...