họp phụ huynh

Họp phụ huynh… vòng vo vì tiền

Họp phụ huynh… vòng vo vì tiền

Nhiều buổi họp phụ huynh trong trường học diễn ra với nhiều thứ vô nghĩa, vô vị, vòng vo để đi đến tâm điểm...