Tôi muốn đuổi cô ta ra khỏi nhà mà không biết phải nói sao để vợ mình tin. Sau đêm hôm đó, tôi phải lấy...