Trước đây, bời lời từng được ví là một trong những loại cây xóa đói giảm nghèo ở Gia Lai. Tuy nhiên, vài năm trở...