Nếu không nghiên cứu tính khả thi, rất có thể đề xuất trên sẽ đi ngược lại với xu thế, từ hình thức kinh doanh...