Chủ tịch UBND TP.HCM đã quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với bà Nguyễn Thị Thanh Mỹ - phó giám...