Rời bỏ công việc đi sớm, về khuya, những áp lực họp hành, báo cáo liên miên, tôi tìm lại được đam mê và nhận ra...