đường sắt Việt Nam

Ngành đường sắt lỗ kỷ lục

Ngành đường sắt lỗ kỷ lục

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam dự báo kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2020 rất bi đát, khi mức lỗ sau thuế dự...