Cơ quan chức năng xác định đường dây 'chạy' thương binh do Tạ Thị Vân cầm đầu trải rộng khắp hai tỉnh...