Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu chủ sở hữu các tượng lính bị nghi là "tượng lính Trung Quốc" phải trả gấp về Khu du lịch...