Được cấp gần 250 hecta để làm dự án chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt nhưng sau hơn 5 năm, trang trại của Doanh nghiệp...