Nếu đồng nhân dân tệ số được chấp thuận trên khắp thế giới thông qua thương mại và nhiều kênh khác, nó có thể...