Do diễn biễn dịch COVID-19 có nhiều phức tạp, các doanh nghiệp vận tải ở Gia Lai đã đổi, trả hơn 26.000 vé xe hành...