Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Phả (huyện Ea H'leo, Đắk Lắk) nợ 5 tháng lương của 26 người lao động (NLĐ)...