Các nhà khoa học đã sử dụng một kỹ thuật mới để tính toán chính xác tác động của lượng mưa đến địa hình...