Nữ giúp việc bị trói vào cây giữa trời nắng vì cô lỡ để đồ đạc ngoài trời.