Không học trường chuyên, lớp chọn, Trà My trở thành thủ khoa khối D toàn quốc với mức điểm 28,4.