Ngày tháng qua đi, một người phụ nữ sống càng ngày càng tốt hơn khi từng bước trở thành người mà mình mong muốn....