'Đừng gộp chung hai cụm từ 'hoa hậu' và 'bông hậu' bởi ý nghĩa khác nhau, suy nghĩ khác nhau, hành vi khác nhau và cách...