đăng ký hiến tạng

Bất hợp lý hiến tạng trả phí

Bất hợp lý hiến tạng trả phí

Chi phí xét nghiệm, chụp chiếu để xác định được một người đang sống có thể tình nguyện hiến tặng mô tạng...