Không được nhận chế độ, dân 'hỏi' thì mới biết mình đã có trong danh sách nhận tiền từ trước và cũng đã có...