Nhiều người trách cứ cô vợ bạc tình vì chồng vừa đi tù vài tháng đã cưới người khác.