Ông Đỗ Ngọc Điệp bị cách hết tất cả các chức vụ trong Đảng và cơ quan chức năng làm các thủ tục để bãi...