Sau khi dàn lãnh đạo Công ty KaiYang Việt Nam bỏ đi để lại cục nợ hơn 100 tỷ, trong đó nợ lương, bảo hiểm người...