Vợ thất nghiệp, chồng công việc bấp bênh nhưng vẫn muốn trụ lại ở Sài Gòn nên vợ chồng anh Hậu tính khi lãnh xong...