Chùa Nisshinkutsu là nơi nương náu của nhiều công nhân Việt Nam mất việc đột ngột, gặp khó khăn do đại dịch Covid-19...