Ban ATGT tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo huyện Lâm Hà tăng cường tuần tra bảo đảm trật tự ATGT trong những đêm trung