'Một người làm lao động chân tay đơn thuần, bốc vàng đồ dựng sân khấu mỗi đêm cũng được trả 350 nghìn đồng,...