Theo các nhà xã hội học thống kê, nếu số tiền mua thuốc lá được dùng để mua thực phẩm hoặc chi tiêu cho...