Hai kịch bản, hai cách đánh thuế của Bộ Tài chính trong dự thảo mới nhất theo các chuyên gia và một số...