Luật sư cho rằng khách hàng có quyền yêu cầu Shopee bồi thường. Trường hợp đơn vị này không bồi thường...