Một chủ ao cá cũng 'hồn nhiên' mách nước cho chúng tôi 'kĩ thuật' tạo màu cho cá, đó là dùng một thứ...