Một hiệp sĩ tầm lan nhận định trong thời gian tới những loại lan 5 cánh trắng sẽ bị bóc trần là giả.