Đô đốc Harry Harris, chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ gọi Trung Quốc là 'lực lượng gây rối...