bộ máy công chức

Họp nhiều, vì sao?

Họp nhiều, vì sao?

Nhiều lãnh đạo từ cấp sở - ngành đến phường - xã một tuần có khi cả 6 ngày đều họp, thậm chí mỗi ngày dự 3-4...