Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Một vụ có… hai vụ trưởng!

Một vụ có… hai vụ trưởng!

Chuyện hi hữu này đang xảy ra tại Vụ Kinh tế đối ngoại Bộ Kế hoạch - đầu tư. Bất ngờ hơn khi tình trạng này...