Đây là trường hợp F1 của BN1819, có kết quả âm tính trong lần xét nghiệm đầu tiên.