Theo ông Thuân, do sốt suột công việc nên ông lên phòng nữ cán bộ này hỏi xem sao để cùng về huyện thì...