Thấy dây oxy bị tuột, điều dưỡng đến sửa và bất ngờ bị đánh tới tấp gục xuống sàn.