Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 yêu cầu giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, bệnh viện...