Bệnh viện Phổi Trung ương vừa gắp thành công cầu răng giả cho một cụ ông ở Bắc Giang.