Ông Trần Hồng Hà, bộ trưởng Bộ Tài nguyên môi trường, vừa gửi một lá thư đến bé Nguyệt Linh sau khi đọc được...