Có chứng cứ cho thấy một đội ngũ tin tặc Trung Quốc đã xâm nhập hệ thống máy tính của Ủy ban Bầu cử,...