Ngày 30/8, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai đã bầu chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai mới và miễn nhiệm nhiều chức...