Bà Phương trần tình: “Cái dở của tôi trong việc này chính là đã không báo giá cụ thể trước những yêu cầu của...