Đang trên đường vận chuyển 13 con lợn bị ốm, chết để về nhà giết thịt bán cho người tiêu dùng, Chuyển...